Overdracht sars-cov-2, nevenschade en meer

Waarde patiënten,

Er wordt steeds meer bekend over het werkingsmechanisme van het sars-cov-2 virus en middels dit bericht willen wij u bijpraten over een aantal belangrijke zaken omtrent covid-19. Voordat wij daar verder op ingaan achten wij het van belang dat u zich het volgende goed realiseert bij wat er volgen gaat. Wij zijn absoluut van mening dat sars-cov-2 voor een hevig ziektebeeld kan zorgen en een stevige belasting kan leggen op ons zorgsysteem. Daarnaast zijn wij alleszins van mening dat onze beleidsmakers hun uiterste best doen om ons zo goed mogelijk door deze moeilijke periode te leiden. Wij geven bij alles wat volgen gaat direct de bronnen, u kunt daar voor uzelf nagaan of u de informatie betrouwbaar vindt of niet. Wij hebben absoluut niet de waarheid in pacht, niemand heeft dat. Wat gaat volgen is, wat wij achten, een aannemelijk verhaal en wij denken dat het een belangrijk ander geluid weergeeft m.b.t. de manier waarop er omgegaan wordt met de covid-19 problematiek.

De aanleiding voor dit stuk is de afwijkende aanpak die Zweden heeft gehad in de problematiek en het dramatisch beperken van de nevenschade die bij het instellen van lockdowns in de meeste landen duidelijk zichtbaar begint te worden. De WHO heeft duidelijk opgeroepen om niet meer terug te vallen op een lockdown om dit virus de baas te worden. Zweden heeft opvallende cijfers weten te bereiken als het gaat om ziekte en sterfgevallen, die weinig afwijken van wat er in Nederland gaande is. Het is ook belangrijk om te weten hoe 2020 zich verhoudt tot andere jaren in Zweden. Daar is duidelijk te zien dat 2020 geen jaar van overmatige sterfte is. Als we gaan kijken naar dodental per inwoneraantal valt Zweden niet op en zijn er diverse landen met zwaardere maatregelen die een hogere sterfte noteerden m.b.t. covid-19. Juist omdat wij zo bezorgd zijn om de nevenschade die de maatregelen aanrichten denken wij, op basis van de bovenstaande cijfers, dat de Zweedse aanpak de voorkeur geniet. Hier zijn wij niet alleen in, ruim 48.000 wetenschappers en medici delen deze mening met ons. De volledige uitleg met alle gegevens krijgt u hier:

https://www.youtube.com/watch?v=J3vDsKEOIQI

In het vorige bericht van ons is al even kort aandacht besteed aan de kwestie dat mensen die geen symptomen hebben van ziekte (oftewel klachtenvrij zijn) niet in staat zijn anderen te besmetten. Dit deden wij op basis van de fysiologische en biologische principes van luchtwegvirussen. Er is nu ook duidelijk bewijs naar boven gekomen waarin duidelijk kan worden vastgesteld, met wetenschappelijke onderbouwing, dat dit inderdaad niet plaats kan vinden. In het voorgestelde stuk kunt u lezen dat mensen die klachtenvrij zijn geen nieuwe besmettingen kunnen veroorzaken. Zelfs de leidinggevende viroloog uit de V.S. Anthony Fauci onderschrijft dit. Ondanks dit blijft men toch stellen dat het wel mogelijk is.

De gevolgen van deze inzichten zijn verstrekkend. Veel van onze huidige maatregelen verliezen hun grondslag en validiteit en zouden, op basis van die gegevens, niet meer moeten behoren aan pakket van maatregelen dat het virus zou moeten indammen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de 1,5m afstand, beperkingen op groepsgrootte, het dragen van mondmaskers, het sluiten van de horeca, reisbeperkingen en de vele andere verordeningen die op ons allemaal van toepassing zijn onder de huidige maatregelen. Wat enkel overeind blijft is thuisblijven met hoesten in samenspraak met keelpijn en/of verhoging dan wel koorts. Als die combinatie van klachten er niet meer is hoeft thuisblijven ook niet meer.

Deze maatregelen hebben veel bijkomende schade teweeggebracht en het is voor ons als mensheid belangrijk om nimmer uit het oog te verliezen hoe groot die gevolgen kunnen zijn. Wij dienen dan ook altijd een afweging te maken of het middel dat we inzetten niet erger is dan de kwaal. Daarnaast is het van groot belang om ervoor te zorgen dat maatregelen die genomen worden gebaseerd zijn op goede gegronde wetenschap en inzichten. Als het gaat om de nevenschade, kijk dan eens bijvoorbeeld naar deze dramatische toename van armoede onder 150 miljoen kinderen wereldwijd. Of de meer dan 100 miljoen mensen die om zullen komen door verhongering wereldwijd. De huidige oversterfte, die te zien is in deze weken (zie EuroMoMo), is niet het gevolg van covid-19, maar van uitgestelde zorg en een toename in zelfdodingen. De uitleg en analyse daarvan is hier te zien vanaf minuut 15:44. Er is al met al veel schade van de lockdown-maatregelen en dat wordt allemaal keurig hier samengevat: https://collateralglobal.org/. Deze recente en uitgebreide analyse van Dr. Malcolm Kendrick met Ivor Cummins laat weinig onbesproken:

https://youtu.be/8x6eSZA90M4

Het instellen van een “lockdown”, in welke vorm dan ook blijkt niet te leiden tot minder sterfte zoals hier goed te zien is. Er zijn meerdere goed onderbouwde stukken die aantonen dat er geen effect is op ziekte en sterfte van een lockdown, hooguit een vertragend effect. Als wij dit belangrijke aspect meewegen, met de enorme nevenschade die wij aan onszelf als mensheid berokkenen, moeten wij heel goed nadenken of deze aanpak de juiste is. De wetenschap spreekt het in ieder geval tegen. Een van de redenen dat wij weer in een gedeeltelijke lockdown moesten was om te zorgen dat de zorg en de ziekenhuizen de belasting aan zouden blijven kunnen. Het is dan ook bijzonder vreemd dat hier een passende oplossing voor aangeboden werd, die ervoor had kunnen zorgen dat de nieuwe maatregelen niet hadden gehoeven, maar dat hiervoor bedankt werd door onze beleidsmakers.

We zijn bijna aangekomen bij het moment dat er een verplichting van mondmaskers in publieke binnenruimten van kracht wordt. De wetenschap kon al geen meerwaarde aantonen voorheen, daarom adviseerde het RIVM ook hiertegen. Stoffen maskers hebben geen waarde in het tegengaan van de overdracht en zelfs chirurgische Type II maskers bieden, zo blijkt nu duidelijk, geen beduidende meerwaarde. Als we deze kennis meewegen, samen met het ontbreken van asymptomatische overdracht m.b.t. covid-19, dan kan je toch niet blijven vasthouden aan het dragen van mondmaskers? Vreemd genoeg is er een censuur gaande tegen vooraanstaande wetenschappers die dit onderzoek behandelen en weten de fact-checkers van sociale media beter wat wel en niet werkt dan gerenommeerde wetenschappers zoals Prof. Carl Heneghan. Ook onze politieke leiders menen dat het toch moet en dat wordt onder het mom van de nieuwe Corona-spoedwet een verplichting. De Nederlandse orde van advocaten heeft stevige bezwaren geuit in een heel kort tijdsbestek, maar alsnog werd deze wil wet. De spoedwet zelf kon ook op grote kritiek rekenen. Desondanks is deze wet toch aangenomen (met wat kleine aanpassingen) en wordt deze wet nu actief gebruikt om de zinloze maatregel van het dragen van mondkapjes te verplichten. De stevige tegengeluiden zijn in de reguliere media niet waar te nemen.

Er komt ook vaak langs in de media dat de antistoffen niet voldoende zijn/blijven en dat wij daarom alsnog een vaccin nodig hebben. Een stuk over de aankomende vaccins volgt later, maar nu eerst onze eigen afweer en immuniteit. Deze recente onderzoeken en deze informatie laten duidelijk zien dat de geheugencellen van ons afweersysteem wel degelijk langdurige bescherming bieden tegen sars-cov-2 en dat het verdwijnen van antistoffen een normaal fenomeen is. De antistoffen zijn alleen nodig als het virus actief aanwezig is in het lichaam. Dit ook wetende moeten wij ons stevig afvragen waarom groepsimmuniteit, in samenspraak met het beschermen van onze kwetsbaren, nog steeds geen oplossing zou kunnen bieden in de ogen van onze beleidsmakers. Het is verder belangrijk dat wij onszelf goed realiseren dat 97% van de mensen een mild of asymptomatisch verloop van een besmetting met sars-cov-2 heeft. Dit wetende, waarom is de drang naar vaccinatie dan zo enorm bij onze beleidsmakers en in de media? Voor de 3% die goed ziek kan worden kan dit een uitkomst bieden, maar waarom moet 70% van onze bevolking gevaccineerd worden terwijl 97% er gewoon (voldoende) tegen bestand is? Daarnaast lijken wij al heel dicht bij groepsimmuniteit te zitten.

Dan het andere grote onderwerp van dit bericht, de kwestie met de aankomende vaccins. Er valt heel veel over te zeggen en te schrijven. Belangrijk is om te weten dat koplopende producenten alleen een aankondiging in de pers hebben gedaan van hun eigen cijfers, maar de officiële gegevens hebben zij nog niet ter inzage verstrekt, deze volgen later. Succespercentages van 90-95% kunnen vooralsnog niet nagekeken of getoetst worden. Het is dan ook vreemd dat de media, als het gaat om zulke belangrijke kwesties, de uitspraken van de makers één op één overneemt en niet kritisch vraagt om degelijke onderbouwing. De analyse van Dr. Malcolm Kendrick m.b.t. de onderzoeksopzet bevat veel nuttige informatie. In deze proeven wordt de controlegroep niet geïnjecteerd met een klassiek placebo dat niks doet, maar een controle vaccin dat al langer in omloop is. Dit zou bijvoorbeeld een griepprik kunnen zijn. Wat het controle vaccin is, wordt vooralsnog niet vrijgegeven. Dan kunnen we naar de cijfers kijken, in het onderzoek van Pfizer zijn twee groepen van ieder 19.500 mensen. In de testgroep kregen 9 mensen covid-19-achtige klachten en in de controlegroep 85. Vervolgens laten de statistici van het bedrijf daar een relatieve risico bepaling op los. Dat wil zeggen, 100-(9/85*100) = 90% succes. Dat is raar als je naar deze enorme aantallen proefpersonen kijkt. Je kan beter naar de absolute afname kijken dan komt de testgroep uit op 0,04% ((9/19500)*100) en de controlegroep op 0,44% ((85/19500)*100) Dit betekent effectief dat in slechts 0,4% van de gevallen het vaccin extra bescherming biedt. Inmiddels zou dat getal op 0,7% liggen en kan je stellen dat ca. 150 mensen gevaccineerd dienen te worden om 1 besmetting te voorkomen. Volgens de fabrikant waren deze 94 personen positief getest. Het bleek al eerder dat mensen die regelmatig de griepprik toegediend krijgen vatbaarder zijn voor een besmetting met sars-cov-2. Het is dan ook raar om dit zonder goede onderbouwing toe te schrijven aan het succesvol werken van het vaccin, omdat niet duidelijk is of er een andere oorzaak aanwezig is in de controlegroep. Er zitten nog veel meer haken en ogen aan deze aankomende vaccins, die middels een wijziging van onze cellen diezelfde cellen prikkelen om een deel van sars-cov-2 uit te scheiden en daarop aansluitend te reageren met antistoffen. U kunt een zeer informatieve en uitgebreide analyse hier vinden, tevens heeft Dr. Mercola ook een gedegen stuk met kritische vragen en opmerkingen opgesteld.

Er worden nu stevige stappen ondernomen wereldwijd om ons aan dit vaccin te krijgen en te zorgen dat wij via die weg “immuun” worden. Kijkt u eens hoe de VVD hierin staat. Er zijn nog veel meer plannen die in werking zijn gezet, in het VK bijvoorbeeld gaan ze nu met deze digitale verklaring aan de slag. Staat u straks niet raar te kijken als een vaccin beschikbaar komt dat die verklaring omgezet wordt in een eis om gevaccineerd te zijn en dat er anders beperkingen in uw doen en laten zullen blijven gelden. Daarnaast hebben wij te vernomen dat de ontwikkelaars van deze vaccins een oplichtend enzym toe zullen voegen aan de vaccins waardoor het mogelijk wordt de plaats van toedienen te laten oplichten met een bepaalde lichtbron. Van Moderna is dit al zeker en kunt u het hier terugvinden als u zoekt op “luciferase”.

Het is verder opmerkelijk dat er openlijk door politieke partijen gesteld wordt dat stevige tegengeluiden m.b.t. vaccins op sociale media moeten worden bestreden. Op twitter was dit goed terug te zien en kwamen deze kunstmatige berichten terecht. Het is in het belang van de wetenschap en ons aller welzijn dat wij goed informatie uitwisselen en geen censuur of boycot van informatie te verduren krijgen. Alleen zo kunnen we weloverwogen en gedegen keuzes en beleid maken.

Dat brengt ons bij het laatste belangrijke aspect van het verhaal rondom covid-19. Het virus is nog steeds niet op de juiste wijze gezuiverd en geïsoleerd. Mensen die daar vragen over stellen krijgen geen antwoord en wij blijven werken zonder dat wij de juiste genetische samenstelling van het sars-cov-2 virus tot onze beschikking hebben. Hoe kan je dan een goede test afnemen? Op die test valt dan ook veel af te dingen. De PCR-test, die (in het veld) de gouden standaard is om besmettingen te bepalen, zorgt (zo weten wij inmiddels) voor meer dan 80% vals positieven (vanaf minuut 9). Dit komt er dus op neer dat als u een positieve testuitslag krijgt de kans maximaal 1 op 5 is dat u ook daadwerkelijk het actieve virus bij u draagt. Mocht dit percentage vals-positieven ook gelden voor de mensen in de ziekenhuizen en de sterfgevallen, dan ziet de “tweede golf” in Nederland er toch ineens heel anders uit. Andere problemen met de test zoals de te hoge CT waarde en de verlaging van de markers worden voorgelegd aan onze minister van volksgezondheid, maar een antwoord komt vooralsnog niet. Er worden diverse rechtzaken opgestart en men is ook actief bezig om de PCR-test ongeldig te laten verklaren. Als er zoveel mis is met deze test en manier van diagnostiek, waarom zijn de uitslagen van deze testen dan leidend voor het beleid in ons land en (veelal ook) de rest van de wereld? Wij horen te werken met een nauwkeurige en betrouwbare test, zodat er accuraat beleid gemaakt kan worden op basis van nauwkeurig data over ziekte en besmetting.

Nog een aantal kleine zaken die de moeite lonen om even te noemen:

Het is dan ook veel belangrijker om ons te richten op de zaken die ons vatbaarder maken voor besmetting met het virus, zoals bijvoorbeeld de veelgebruikte medicijnen die cholesterol en bloeddruk verlagen en medicatie bij suikerziekte. Deze medicijnen verhogen, volgens Dr. Zach Bush, de ACE2 receptor in onze longen waar sars-cov-2 op aangrijpt, waardoor de kans dat je besmet wordt zou kunnen toenemen. Deze medicatie aanpassen voor de risicogroep zou wel eens een groot verschil kunnen maken. Verder is er hele goede medicatie beschikbaar, die vreemd genoeg nog steeds niet zonder slag of stoot toegestaan wordt in Nederland en in andere landen, terwijl dit bewezen veilig en heel effectief is. Er is ook een nieuw medicijn beschikbaar (ivermectine) dat wellicht nog beter werkt. Het inzetten van deze therapieën maakt het veel beter mogelijk de ziekte die voortkomt uit besmetting met sars-cov-2 vroegtijdig de baas te worden.

Zelf kunt u, naast vragen om die werkzame medicijnen, uw eigen vitamine D proberen te verhogen en daarmee kunt u een dramatische vermindering van ziekte bewerkstelligen. Als u ervoor zorgt dat u de waarden in uw bloed tussen de 100-150 nmol/L weet te krijgen bent u vanuit uzelf een stuk beter beschermd tegen covid-19, alsmede andere pathogenen.

Wij danken u voor het lezen van dit uitgebreide betoog. Wij hopen dat u nuttige informatie heeft kunnen verkrijgen middels dit schrijven. Zoek in positieve energie en harmonie verbinding met elkaar. Wissel met elkander van gedachten en zorg ervoor dat degelijke inzichten doorgegeven worden. Op die manier leren wij allemaal en kunnen we weloverwogen en goed gefundeerde besluiten nemen in het leven.

Comments are closed.