Censuur, nevenschade en terugblik m.b.t. sars-cov-2

Waarde patiënten,

Het is nu circa een jaar geleden dat de covid-19 epidemie begon in ons land. Er is een hoop gebeurd in die tijd en het verhaal is nog niet ten einde. Er is ons een hoop duidelijk geworden als het gaat om belangen in de wereld en hoe verstrekkende invloeden van beleidsmakers, al dan niet verkozen, kunnen zijn. Wij willen graag gelijk benadrukken dat stukken die hier geschreven worden m.b.t. sars-cov-2 weergaven zijn van onze persoonlijke standpunten als academisch geschoolde mensen. Het gaat hier om de personen achter de tandartsen in onze praktijk, verder niet. In een land waar vrijheid van meningsuiting een gegeven recht is, vinden wij het belangrijk om via dit medium, dat tot onze beschikking staat, u ons standpunt te doen toekomen, mits daar interesse voor is. U kunt de stukken dus beschouwen als “gast-artikelen” die wij met u delen en waar u voor uzelf kunt opmaken of het nuttig is voor u en uw kennis of dat u er liever niks mee te maken heeft. Als wij een standpunt innemen, dan vermelden wij altijd direct de bronnen erbij, zodat u zelf kunt nagaan of de basis voor dat standpunt in orde is. Bent u het niet eens met de informatie? Laat hetgeen u hier leest dan voor wat het is, of, en dat hebben wij veel liever, praat ons bij met gedegen onderbouwing die (bij voorkeur) grondiger is dan wat wij hebben gebruikt. Velen van ons proberen zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen en het grote geheel goed te begrijpen. Wij hebben allemaal een eigen perspectief op wat er speelt en daarmee ook de waarheid. Niemand heeft de waarheid in pacht en het is dan ook heel belangrijk dat wij zo goed mogelijk informatie uitwisselen, zodat de kennis die aanwezig is in de samenleving zo goed mogelijk is en iedereen weloverwogen keuzes kan maken als het gaat om gezondheid en veiligheid. Het kan niet zo zijn dat wij als vrije mensen met een vrije mening middels druk van buitenaf proberen om anderen het zwijgen op te leggen als zij er een andere mening op nahouden dan die van onszelf. Het leven is in elementaire basis uitwisseling van informatie tussen al dat leeft. Met die uitwisseling ontwikkelt het leven zich en kan het zichzelf verbeteren. Zodra wij de stroom van informatie stopzetten, stopt de groei en de ontwikkeling. Bedenk dan ook goed bij uzelf dat wij leven in een land waar twee dierenartsen en een basisschooldocent veel van het beleid en de publieke opinie bepalen en beïnvloeden omtrent sars-cov-2. Als zij mogen spreken en een podium krijgen voor hun standpunten, dan mogen anderen die zich verdiepen in de materie dat natuurlijk ook en is er op grond van die diversiteit echt geen plaats voor censuur van andersdenkenden.

In eerdere stukken hebben wij bijvoorbeeld gesproken over het feit dat het sars-cov-2 virus nog nooit is geïsoleerd. Het is dan wel belangrijk om goed te kijken wat daarmee gezegd wordt. Het gaat om dat de postulaten van Rivers niet volledig doorlopen zijn, waardoor er geen zekerheid is dat het virus, waarvan men aanneemt dat het covid-19 veroorzaakt, ook daadwerkelijk het juiste virus is. Wij ontkennen daarmee het bestaan niet, maar wel dat er essentiële stappen niet zijn genomen om te zorgen dat er een goede test ontwikkeld is en dat we zo optimaal mogelijk kunnen kijken naar medicatie en eventueel vaccinatie. Een correct gezuiverd en geïsoleerd virus is daarvoor onontbeerlijk.

Als wij spreken over de enorme hoeveelheid vals-positieven die de PCR-test kan afgeven, dan is het zaak om goed te kijken wat daarmee gezegd wordt. Bij een CT waarde van 35 of hoger en het reduceren van de markers van 3 naar 1 wordt een vals-positief getal van 97% mogelijk. Dat is hier uitgebreid besproken. Mocht er nieuwe of betere informatie beschikbaar zijn kan dit natuurlijk wijzigen. De RT-PCR blijft een test die niet gebruikt kan en mag worden om een covid-19 besmetting te diagnosticeren (het staat in de bijsluiter n.b., pagina 3) en als men besluit dat toch te doen, dan kunnen er dingen fout gaan. Een recent rapport in The Lancet heeft aangetoond dat (bij meer gemiddelde waarden, CT, markers) de RT-PCR test in 50-75% van de gevallen vals positieven afgeeft. Dat is fors, 62,5% gemiddeld, dus in minder dan 40% van de positieve gevallen heeft deze test het bij het rechte eind. Wij vragen ons echt af wat de meerwaarde van een dergelijke test is, die het vaker fout dan goed heeft en of daar enkelzijdig beleid aan verbonden mag worden.

De nevenschade van de wereldwijde maatregelen is dusdanig dat er inmiddels onwerkelijke en schokkende cijfers aan verbonden worden. Het is dusdanig buiten proportie dat er door meer dan 1000 juristen en advocaten gestart is met een tweede Neurenberg tribunaal voor misdaden tegen de menselijkheid. Ook in Nederland zit men niet stil en blijkt er heel veel mis te zijn met de aanpak en de bizarre negatieve gevolgen van het huidige beleid.

Het experimentele vaccin (technisch gezien gentherapie) doet ook stof opwaaien. Wij hebben in eerdere berichten onze zorgen geuit en het lijkt er meer en meer op dat er echt veel leed voortkomt uit het inzetten van deze middelen. Hier een paar voorbeelden, droevig en wel: 1, 2, 3 en 4. Wereldwijd zijn deze experimentele middelen alleen onder een noodgoedkeuring toegelaten en vallen ze daarmee onder experimenteel. Deze middelen zijn niet goedgekeurd voor algemeen gebruik en een ieder die instemt met deze therapie wordt onderdeel van een medisch experiment. Bij instemmen met de behandeling gaat u ermee akkoord dat u deelneemt aan dat experiment en bent u zelf volledig verantwoordelijk voor de gevolgen, mocht het verkeerd uitpakken. U kunt niemand aansprakelijk stellen voor problemen die door het middel teweeg zijn gebracht. Recent sprak de vooraanstaande viroloog en vaccinontwikkelaar Geert van den Bossche zijn extreme bezorgheid uit over de massale vaccinaties wereldwijd. Ons aangeboren immuunsysteem kan ernstig beschadigd raken door dit beleid, waardoor we in de toekomst onszelf veel minder goed kunnen verweren tegen ziektekiemen. Dit is ontzettend belangrijke informatie en het wordt door één van de meest vooraanstaande experts wereldwijd op het gebied van vaccinaties uit de doeken gedaan:

Kijken we terug op onze eerdere stellingen van middelen die echt goed kunnen helpen tegen covid-19, zoals 1. Vitamine D, 2. Hydroxychloroquine, 3. Budesonide en 4. Ivermectine blijken onze standpunten van toen nauwkeurig te zijn geweest. Zie hier de laatste data en bronnen op volgorde van nummering 1, 2, 3, 4. Wij kunnen covid-19 duidelijk heel goed aanpakken met de juiste medicatie en supplementen. Wij vinden het opmerkelijk dat een jaar later, met alle informatie die nu goed en wel beschikbaar is, dit nog maar zeer beperkt toegepast wordt.

Wij besluiten dit stuk met dat wij hopen dat dit jaar een schitterend jaar wordt, waarin wij echt luisteren naar elkaar in positiviteit en verbinding, zonder vooroordelen of negatieve voorbarige aannamen. Wij hebben heel veel kunnen leren het afgelopen jaar en het is nu aan ons mensen om deze kennis volledig te omarmen en het in te zetten voor onze groei, ontwikkeling en gezondheid. Er komt een prachtige tijd aan en dat hebben wij allemaal, maar vooral de mensen die leed hebben ondervonden van het virus, de moeilijkheden in de zorg of de maatregelen, heel erg verdiend.

Met vriendelijke en positieve groet, vanuit een oprecht open hart in vrijheid en verbinding sluiten wij dit verhaal af, bedankt voor het lezen.

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Comments Off on Censuur, nevenschade en terugblik m.b.t. sars-cov-2

De Amerikaanse verkiezingen en covid-19

Vorige week werd Joe Biden ingewijd als 46e President van de Verenigde Staten der Amerika inc. Nadat hij voldoende kiesmannen toegewezen had gekregen en na de inwijding zelf gebeurde er ineens een aantal opmerkelijke zaken die directe invloed hebben op de problematiek met covid-19:

Het is verontrustend om te moeten constateren dat covid-19 o.a. gebruikt werd voor politieke doeleinden. Het is moeilijk om hier geen grotere verbanden en bedoelingen achter te zoeken, want die lijken er wel degelijk te zijn.

Wees kritisch, kies voor verbinding, vrijheid en een wereld zonder angst. Het beste moet nog komen – NCSWIC.

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Comments Off on De Amerikaanse verkiezingen en covid-19

Een slotwoord over covid-19

Het jaar is ten einde en we kunnen nu gedeeltelijk de balans opmaken. Het was een bewogen jaar met enorme uitdagingen voor ons allemaal. De zorg stond zwaar onder druk en iedereen ging, in meer of mindere mate, gebukt onder de maatregelen van onze beleidsmakers. Sars-cov-2 is een virus dat je flink ziek kan maken, dat staat buiten kijf, maar ook in Nederland blijkt dit virus een stuk minder dodelijk te zijn dan ons wordt voorgespiegeld door de media en onze beleidsmakers. In ons vorige bericht kwamen de cijfers van Amerika reeds langs. Dat dit wereldwijd en over de linie het geval is legt Dr. Malcolm Kendrick u graag wat uitgebreider uit.

Wij denken dat het van enorm belang is om te zorgen dat wij duidelijke lering trekken uit alles wat wij in 2020 te verduren kregen als mensheid. Onze eigen afweer versterken is het belangrijkste wat je kan doen en dat blijkt maar weer eens zonneklaar uit deze studie. Vooraanstaande artsen en wetenschappers bespreken de enorme voordelen hier een stuk uitgebreider:

Laten we in 2021 degelijke en deugdelijke wetenschap weer leidend maken voor ons beleid en onze beslissingen aangaande onze gezondheid en maatschappelijke kwesties:

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Comments Off on Een slotwoord over covid-19

Coronamaatregelen vanaf 2021

Waarde patiënten,

In lijn met diverse wetenschappelijke publicaties vragen wij u de volgende regels te respecteren:

Als u hoest, in combinatie met keelpijn en/of verhoging dan wel koorts, vragen wij u huiswaarts te keren en een nieuwe afspraak met ons te maken. Heeft u niet de bovenstaande combinatie van klachten? Dan bent u van harte welkom om in onze praktijk behandeld te worden. Op deze manier houden wij de maatregelen doeltreffend en de zorg voor u en ons allemaal veilig en verantwoord, op basis van wetenschappelijke onderzoeken met onderbouwing. Het dragen van een mondkapje bij ons in de praktijk is niet verplicht. U mag het dragen als u het zelf wilt.

Wij zijn hoopvol en vol vetrouwen dat wij u in goede gezondheid weer mogen begroeten in 2021 bij ons in de praktijk.

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Comments Off on Coronamaatregelen vanaf 2021

De andere zijde van covid-19: testen en maatregelen

Nederland (en vele andere landen met ons) zit nu, buiten oorlogstijd, het zwaarst op slot in onze geschiedenis. Wij hadden de hoop dat er objectief naar de problematiek gekeken zou worden om passend beleid neer te leggen. Wederom moeten wij, bedroefd en wel, constateren dat dit niet het geval is. Er zijn een aantal enorme struikelblokken en het lijkt er heel erg op dat die gegevens niet meegewogen worden in het geheel.

Laten we, om te beginnen met een stevig ander geluid, de totale sterftecijfers van de VS over de afgelopen jaren erbij nemen:

2017 Total Deaths US: 2,813,503 (234,000/month), 2018 Total Deaths US: 2,839,205 (237,000/month, 2019 Total Deaths US: 2,855,000 (238,000/month) en dan nu 2020, waarbij we op dit moment van schrijven (18-12) te maken hebben met ruim 281.000 covid-19 slachtoffers in de V.S. De teller voor totale sterfte staat op 2,800,974. Dat komt neer op ca. 242.000 overlijdens per maand. Dat is compleet binnen de norm en slechts een toename van 2% t.o.v. voorgaande jaren. De groei van de bevolking is niet meegenomen hierbij. Wij kunnen dan ook niet verklaren waar die bij extra (bijna 300.000) covid-19 overlijdens vandaan komen. Anderen kunnen dat gelukkig wel. Opvallend genoeg werd dit artikel vrij spoedig na plaatsen van de officiële website verwijderd. Hier kunt u de video-versie van deze presentatie bekijken. Er is een overduidelijke reclassering gaande m.b.t. de covid-19 sterfgevallen. Dit onderzoek bijvoorbeeld laat zien dat, van de mensen die kwamen te overlijden aan covid-19 in een ziekenhuis te New York, een kleine 90% een “niet reanimeren” verklaring bij zich had. Spreken we over Nederland, dan heeft de vergrijzing van onze bevolking de voornaamste invloed op onze oversterfte. Zweden is al vaker aangehaald, maar daar gaat het qua oversterfte uitstekend, zonder Lock-down en draconische maatregelen. De kwetsbaren werden beschermd en groepsimmuniteit verkregen. Dit virus zorgt kennelijk voor veel minder sterfgevallen dan ons werd voorgespiegeld, zowel in de voorspellingen alsmede in de officiële cijfers.

Begin deze week kondigde onze premier aan dat er vrijwel niks meer mag en kan in ons land. Dit gebeurde op basis van hoge getallen aan “besmettingen” die het RIVM doorgeeft aan het kabinet en het OMT. Het is voor ons niet te verklaren dat bij die getallen niet meegewogen wordt hoeveel mensen er getest zijn. We hebben het over een percentage positieve testen van 12% (10 dec) de afgelopen week, tegenover 11,7% (3 dec) de week ervoor en 11% (26 nov) de week daarvoor. Dat is een niet noemenswaardige stijging. Waarom wordt hierbij niet vermeld dat er van in de week van 3 december 80.000 mensen meer getest werden en de week erop een enorme 130.000 mensen meer, waardoor er de afgelopen week het duizelingwekkende aantal van 470.000 mensen zijn getest? Op deze manier is het niet heel moeilijk om aan meer dan 10.000 positieve testen per dag de komen en ons daarmee de schrik op het lijf te jagen. De volledige en nette analyse is hier te vinden. Als je er al iets van kan zeggen, is dat er een stabilisatie gaande is en dat is alleen maar goed te noemen.

Maar we zijn er nog niet, deze testen worden allemaal gedaan met de PCR-test die ontwikkeld is door Christian Drosten. Deze test werd ongekend snel ontwikkeld en ingezet om de verspreiding en de besmettingen van sars-cov-2 in kaart te brengen. Er is zoveel op deze PCR-test op en aan te merken dat 22 vooraanstaande wetenschappers, onder leiding van onze landgenoot Dr. Pieter Borger, een officieel verzoek hebben ingediend om de PCR-test ongeldig te laten verklaren. Deze test faalt op 10 cruciale punten. Wellicht het belangrijkste gegeven uit dat verzoek, is dat de PCR-test die wij gebruiken, bij een verdubbelingswaarde van 35 (CT, Cycle Threshold) een marge van fout-positieve uitslagen heeft van 97%. Onze test is minimaal ingesteld op die CT waarde en mogelijk zelfs hoger. Dit komt er dus effectief op neer dat er geen 10.000 mensen per dag positief getest zijn, maar slechts 300. Dat is een waanzinnig verschil. Dit probleem heeft gigantische gevolgen, want ook in de ziekenhuizen vindt dit plaats. U kunt hier fraai zien hoeveel mensen er in Engeland daadwerkelijk in het ziekenhuis opgenomen worden met covid-19 en hoeveel er rondom hun opname een positieve testuitslag krijgen. Deze laatste groep wordt wel bij de totalen opgeteld. Het is een veilige aanname dat dit ook in ons land zo gebeurt. Slecht 20% van de mensen die in het ziekenhuis terecht komen, komen daar met covid-19 en de rest krijgt het er terloops bij. Ook hier geldt, de vals-positieve ratio van 97% is ook hier weer van toepassing. Hoewel het waarschijnlijk bij mensen met klachten om een minder groot percentage zal gaan. Opmerkelijk genoeg zegt Dhr. Drosten zelf nu dat deze PCR-test niet voldoet, alsmede Marion Koopmans, die ook meewerkte aan de ontwikkeling van de test. De WHO sluit zich hier nu ook bij aan. Deze test is zo onbetrouwbaar dat er grote rechtszaken lopen om de negatieve effecten van die test te kunnen verhalen op de verantwoordelijken. Weegt u deze gegevens alstublieft mee, als u hoort hoeveel positieve testen er zijn. Het werkelijke aantal is dramatisch veel kleiner en daarmee het probleem van covid-19 ook. Wij mogen toch verwachten dat er een goede test gebruikt wordt zodat wij echt maatwerk kunnen leveren? Wist u dat men in China een andere PCR-test gebruikt? In China zijn alle beperkingen lang geleden al opgeheven.

Dan het aankomende experimentele vaccin. Er is heel veel te doen over dit experimentele vaccin en via de reguliere media horen wij voornamelijk dat ze 90-95% effectief zijn. Er zit een hele andere kant aan die cijfers, dit uitleggen maakt dit stuk veel te lang, dus kijkt u alstublieft hier zelf vanaf minuut 11:00. De groep die het experimentele vaccin toegediend kreeg deed het, volgens de criteria van het onderzoek, zelfs 90% slechter dan de controlegroep. Er zijn nog meer grote potentiële problemen die opgelost dienen te worden, vanaf: 1:02:35 kunt u dat bekijken. Er zijn veel bijwerkingen gerapporteerd in de groep dit het experimentele vaccin ingespoten kreeg, hier te zien vanaf minuut: 9:00. Wellicht kunt u wat met deze zware waarschuwing en uitleg van Dr. Sucharit Bhakdi (vanaf 1:15:30). Heeft u dit alles te horen gekregen? Wij hoorden er niks van in de reguliere media. Toch moeten wij van onze volksvertegenwoordigers dat experimentele vaccin toegediend krijgen, want anders zijn er vrijheidsbeperkingen die mogelijk van kracht gaan worden. Ten slotte willen wij u wijzen op de basale werking van dit middel. Onze cellen worden aangepast om het piekeiwit van sars-cov-2 te gaan produceren en daar gaat ons lichaam vervolgens op reageren met antistoffen. In het droomscenario dat dit feilloos werkt, denkt u dat het verstandig is dat ons lichaam, mogelijk de rest van ons leven, dat piekeiwit gaat produceren met daaropvolgend de benodigde antistoffen? Dat is een tamelijk belastende taak voor ons lichaam. Normaliter is ons lichaam ook niet constant bezig met het aanmaken van antistoffen, dat gebeurt alleen als het nodig is.

Helaas is er ook geen verbetering te bespeuren met de verplichte mondmaskers. De wetenschap begint steeds duidelijkere vormen aan te nemen, ze doen meer kwaad dan goed. Er is tevens een stevige correlatie te zien tussen het moment dat ze verplicht worden in een land en het effect op het aantal positief getesten: 1, 2 en 3. Het begint nu ook steeds duidelijker te worden dat mondmaskers er juist voor zorgen dat virale deeltjes in een wolk (aerosol) verspreid worden, waardoor de verspreiding juist verergert.

Een enorm belangrijk aspect, zoals reeds uitgebreid besproken in ons vorige bericht, van het geheel is en blijft dat mensen die klachtenvrij zijn (asymptomatisch) niet in staat zijn om dit virus over te dragen. Hier en hier zijn daar weer nieuwe gegevens over te vinden. Dit virus is seizoensgebonden en is dan ook niet goed met beperkingen in de hand te houden. Dat moge inmiddels wel duidelijk zijn, want wanneer hebben de genomen maatregelen daadwerkelijk gewerkt, bij ons of in andere landen?

Een lockdown instellen zorgt alleen maar voor enorme nevenschade en helpt niet bij het inperken van ziekte en sterfgevallen. Kinderen zijn hier vaak de dupe van, maar velen ter wereld krijgen het financieel en mentaal verschrikkelijk moeilijk met alle gevolgen van dien. Als u uw bedrijf niet overeind mag houden, maar wel moet zorgen voor een gezin, dan geeft dat een enorme hoeveelheid stress, met een hoop bijkomende gezondheidsschade op korte en/of lange termijn. Het MKB wordt met een enorme financiële strop opgezadeld, juist nu de belangrijkste dagen van het jaar voor hen aanbreken. Kamerlid Wybren van Haga vatte het heel fraai samen. Dit kan zo niet en wij vragen dan ook onze beleidsmakers om in te zetten op wat bewezen werkt. Het versterken van ons immuunsysteem, middels bijvoorbeeld vitamine D. Of zorgen dat groepimmuniteit bereikt wordt, daar is trouwens goed nieuws over te melden, want het is wellicht al zover.

Wij vinden het vreemd om te moeten constateren dat onze beleidsmakers zelden of niet met wetenschappelijke onderbouwing komen en dat, als je een ander geluid laat horen, dat een vereiste is. Ivermectine blijkt geweldig te werken tegen covid-19, maar als onze minister van volksgezondheid gevraagd wordt te overwegen om dit in te zetten maakt hij zich er gemakzuchtig van af door te stellen dat het volgens artsen niet werkt. De wetenschap is er, waar is uw onderbouwing Mr. de Jonge? Onze beleidsmakers zijn het aan ons verplicht om de juiste wetenschap te volgen en het is zonneklaar dat dit niet gebeurt. Waarom doet men dit?

Wij moeten dan ook constateren dat een stevige inname van stelling noodzakelijk is, wij sluiten ons dan ook volledig aan bij dit bericht van zelfzorgcovid19.nl. De juiste medicijnen tijdig inzetten kan wonderen verrichten, deze vrouw (vanaf: 1:09:00), die reeds 5 keer kanker heeft overleefd, wist daarmee zich te wapenen en nauwelijks ziek te worden. Het kan dus zeker anders, laten we daar dan ook gezamenlijk, vrij, sociaal en met gezond verstand voor kiezen!

Posted in Algemeen by Tandarts Buhler. Comments Off on De andere zijde van covid-19: testen en maatregelen